Pages

Sponsor

Banner 468 x 60px

Sabtu, 24 Desember 2011

Sepuluh tanda bidadari dunia

0 comments
Ada sepuluh tanda bidadari Dunia. apakah antum tau? sebenarnya tanda-tanda itu sangat lah mudah untuk di ketahui oleh kita semua. Tetapi tidak semua wanita yang bisa menjadi bidadari itu. Untuk menjadi bidadari dunia itu sangatlah mudah, tetapi niat di hati lah yang sebenarnya yang harus di tanam pertama. setelah itu baru lah memulainya.


Ada 10  Sifat dan jika semuanya terdapat pada diri seorang WANITA, maka dia berhak mendapatkan Kabar Gembira, Yakni SYURGA yang luasnya Seluas Langit dan Bumi ...SUBHANALLAH . . . Di Antara Ke-Sepuluh Sifat itu .Adalah : 1 : Iman kepada ALLAH Azza Wa Jalla : Iman yang menjadikan Pengawasan ALLAH lebih dekat kepada diri-nya dari urat leher.Dia selalu mengingat ALLAH pada saat sendiri ataupun bersama,pada saat Rahasia dan terbuka ,pada saat Sulit dan Mudah. . . AllAh Azza Wa Jalla.Berfirman : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS.An Nahl :97) 2 : Berdiam Diri di Rumah dan tidak Bertabaruj (Bersolek untuk Orang Lain) Hal ini di tetapkan karena para perusak Iman menginginkan wanita keluar dari rumah "Khususnya" di negara yang berdiri di atas Syari'at Islam "Qur'an dan Sunnah"Para perusak itu menginginkan agar WANITA Bertabaruj (Bersolek untuk Orang Lain) dan membuang rasa malu-nya,sehingga dia berperilaku sebagai wanita'' pada masa Jahiliyah .Mereka mengikut sertakan "baca : WANITA" di segala bidang kerja.. ALLAH Azza Wa Jalla .Berfirman : dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.(QS.Al Ahzab :33) 3 : Menundukan Pandangan dan Menjaga Diri-nya. ALLAH Azza Wa Jalla.Berfirman : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. (QS.An Nuur :31) Yakni pada kebimbangan dan Syhwat ,dia menundukan pandangan dan tidak melihat kepada laki'' yang bukan Mahrom'a . . . 4 : Menjaga Lisan-nya dari GHIBAH (Menggunjing) dan Namimah (Adu Domba). ALLAH Azza Wa Jalla .Berfirman : Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS.Al Hujuraat :12) Dan perkara yang paling banyak "merajalela" yang terjadi di kalangan Wanita "Naudzubillah" adalah :Menggunjing,Mencibir dan Mencela Orang lain,Khususnya kepada sesama kaum wanita . . . 5 : Menjaga Pendengaran-nya dari Nyanyian,Ucapan Kotor dan Sejenis-nya. Haramnya Lagu & NyanyianTermasuk dalam Madzhab Hanafi,Maliki,Syafi'i dan Hambali. Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam.Bersabda : Niscaya Akan muncul di suatu Jaman kaum dari Umatku yang menghalalkan Zina,Sutera,Khamr dan Alat-alat Musik (HR.Bukhari) ALLAH Azza Wa Jalla .Berfirman : Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (QS.Luqman :6) 6 : Menghormati Suami ,Menunaikan Hak-nya, Berusaha Membuat-nya Tentram dan Mentaatinya dalam Ketaatan kepada ALLAH . . . Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam.Bersabda : Apabila seorang Wanita Menunaikan Sholat 5 waktu, Berpuasa di Bulan Puasa,Taat kepada Suaminya Niscaya dia masuk Syurga Tuhan-nya (HR.Ahmad :1664) 7 : Hemat dalam Kehidupan ,Tidak Boros dalam Makanan,Pakaian dan tempat tinggal.Wanita MUSLIMAH hendaknya Menginfakan Kelebihan Hartanya di Jalan ALLAH,dimana ALLAH menyimpan pahalanya di Sisi-Nya. . . ALLAH Azza Wa Jalla .Berfirman : Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS.Al Israa' :27) 8 : Tidak Menyerupai Laki-Laki Wanita MUSLIMAH berusaha tidak meniru laki-laki dalam cara apapun,yang menjadi kekhususan bagi Laki-laki . Jangan mengubah Ciptaan ALLAH . dimana telah ALLAH ciptakan di atasnya.. Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam.Bersabda : ALLAH telah melaknat Para WANITA yang menyurupai Laki-Laki (HR.Bukhari) dalam Hadits lain: ALLAH telah melaknat Washilah dan Mustaushilah (HR.Bukhari) Yang pertama adalah Wanita yang telah menyambung Rambutnya dan wanita yang meminta akan hal itu . . ALLAH telah melaknat Namishah dan Mutanammisha (HR.Bukhari) Wanita yang telah Mencukur Alisnya dan Menipiskan-nya ..Semoga ALLAH melimpahkan taufiq dan Hidayah-nya untuk Mereka "WANITA" . . . 9 : Berusaha Menjaga Sholat-Sholat,Puasa-Puasa dan Sedekah-Sedekah Sunnah. ALLAH Azza Wa Jalla .Berfirman : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (QS.Al Baqarah :286) Karena Wanita memiliki Kesibukan di rumah ,khususnya terhadap Anak-anaknya..akan tetapi dia tidak melupakan bagiannya,terutama AL-QUR'AN danDZIKIR... 10 : Hendak-nya dia menjadi seorang Da'i di kalangan Para Wanita,menyeru kepada kebaikan dan melarang dari Kemungkaran : Karena pada umumnya laki-laki tidak bisa berdakwa di kalngan kaum wanita.ia tidak bisa mengatasi masalah'' mereka dan tidak bisa Berkhalwat (Berduaan) denagn mereka.

Semoga antuma semua bisa menjadi bidadari yang di sebut diatas.
semoga artikel ini bermanfaat.
Teman-teman sedang membaca blog saya nihh Sepuluh tanda bidadari dunia dan teman-teman bisa menemukan puisi dan cerita cinta Sepuluh tanda bidadari dunia ini dengan url http://sharing-forum.blogspot.com/2011/12/sepuluh-tanda-bidadari-dunia.html, teman-teman bisa membacanya Sepuluh tanda bidadari dunia ini sangat bermanfaat bagi teman-teman, namun jangan lupa untuk meletakkan link Sepuluh tanda bidadari dunia sumbernya.

Related Post:

0 comments:

Posting Komentar